CATALOGUE SEAKEY

1. Catalogue khóa điện tử Seakey 2023

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÓA THẺ TỪ KHÁCH SẠN

1. Phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey Mifare V1 (Sử dụng cho các khóa H1M, H2M, H3M, H4M, H9M, H10M, H11M, H12M, H14M, H15M)

2. File SDK phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey V1 (Sử dụng cho các khóa H1M, H2M, H3M, H4M, H9M, H10M, H11M, H12M, H14M, H15M)

      3. Phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey Miafre V2 (Sử dụng cho các khóa H20M, H22M, H25M)

      4. File SDK phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey V2 (Sử dụng cho các khóa H20M, H22M, H25M)

     5. Phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey Online (Sử dụng cho các khóa hẻ từ có app)

FILE BẢN VẼ KHÓA SEAKEY

1. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F39B

2. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F30R

3. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F23B

4. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F33B

5. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F25B